Brumko.sk - detský svet

Reklamácie

Reklamačný poriadok slúži ako informačný postup so základnými podmienkami smerujúcich na uplatnenie a na zabezpečenie správneho posúdenia pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií vád zakúpeného tovaru.

Pre uplatnenie reklamácie vyplňte REKLAMAČNÝ PROTOKOL v zmysle pravidiel reklamačné poriadku. Reklamačný protokol na stiahnutie TU.

Reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode, ktorý predáva tovar na základe tzv. zmluvy uzavretej na diaľku, eventuálne zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov www.brumko.sk (ďalej len predávajúci).

Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Súhlasom so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok súhlasí kupujúci aj s aktuálnym reklamačným poriadkom internetového obchodu BRUMKO.SK.

Reklamačný poriadok rešpektuje platné novelizované zákony Slovenskej republiky vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, podmienkach elektronického obchodu a občianského zákoníka.

Kontrola tovaru pri prevzatí

- Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po prevzatí zásielky poštou alebo kuriérom. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

- V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, vykazuje znaky poškodenia alebo jej množstvo či druh nezodpovedajú objednávke, prosím informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím bezodkladne telefonicky na telefónnom čísle 0911 602 161 alebo e-mailom na smreport.stk@gmail.com.

 

Záručná doba a záručné podmienky

- Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov.

- Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej reklamácií.

- Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

- Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

- Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, resp. doklad, ktorý je súčasťou predaja výrobku. 

- Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, manipuláciou a neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.

- Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

- Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

- Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

- Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamačného protokolu predávajúcim a splnením všetkých podmienok k začatiu reklamačného konania a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo písomného oznámenia o odoslaný tovaru alebo pripravenosti tovaru k opätovnému osobnému prevzatiu po jeho oprave.

- Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii zaslaním reklamačného protokolu na mailovú adresu smreport.stk@gmail.com. Reklamačný protokol musí obsahovať nasledovné informácie: meno a priezvisko kupujúceho prípadne obchodné meno, kontaktné informácie zákazníka, číslo faktúry/dokladu, kód produktu, dátum kúpy produktu, podrobný popis reklamácie, fotografiu reklamovaného produktu.

- V lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamačného protokolu potvrdíme na emailovú adresu zákazníka prijatie ohlásenia. Reklamovaný výrobok odošle zákazník na našu adresu až po vyzvaní.

- Po obdržaní potvrdenia od predávajúceho kupujúci odošle reklamovaný tovar kuriérom alebo poštou na adresu: Smreport - STK, s.r.o., Červenej armády 23, PSČ 036 01, Martin na vlastné náklady.

- Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas následnej prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar vyššej hodnoty doporučujeme kupujúcemu zaslať ako poistený balík.

- Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar na dobierku. Predávajúci nie je povinný tovar na dobierku prijať.

- Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

- O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude ukončené.

- Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, dodaný nový náhradný diel, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru, o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo vrátenie peňazí.

 

Odstránenie závady

- Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska resp strediska výrobcu odstránenie závady.

- Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

- V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku podľa dohody s kupujúcim. 

 

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 1. 4. 2019.